4H-järjestö

4H on lapsia ja nuoria varten

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.

  • Uusi strategiamme on kasvun strategia. Tavoitteemme on, että 4H on tulevaisuudessa yhä useamman lapsen harrastus sekä vahva toimija maaseudulla ja kaupungeissa.
  • 4H-harrastus on matalan kynnyksen harrastus, joka tarjoaa niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joilla lapset ja nuoret pärjäävät muuttuvassa maailmassa.
  • Kestävä elämätapa tarkoittaa 4H:ssa ruokakasvatusta, nuorten metsä- ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista.
  • Tekemällä oppiminen on 4H-järjestön kasvatusajattelun ydin. Meillä lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä ja osallistumalla aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestön kansainväliset arvot Hands, Head, Heart ja Health sekä Tekemällä oppimisen käytännönläheinen menetelmä. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien.

Suomen 4H-liitto/Laura Halvari

Tavoitteet ovat askelmerkkejä tulevaisuuteen

4H:n strategiassa asettamat tavoitteet ovat askelmerkkejämme kohti tulevaisuutta. Ne kertovat, mitä teemme ja mihin asioihin haluamme keskittyä. Strategiamme 2023 - 2025 toteutusta ohjaavat
kolme tavoitetta, joihin liittyvät toimenpiteet
täsmennetään vuosittain toimintasuunnitelmiin.


1. Laadukas ja elinvoimainen toiminta
2. Kiinnostava ja yhteistyökykyinen
kumppani
3. Positiivinen ja vetovoimainen järjestö


Mihin keskitymme vuosina 2023-2025

Tämä on 4H-järjestön strategia vuosille 2023 - 2025. 
Lähes 100-vuotiaan järjestömme yhteiskunnallinen
tehtävä on edelleen selkeä. Se on lapsen ja nuoren onnellisen kasvun tukeminen niin, että jokainen
voisi löytää paikkansa yhteiskunnasta ja olla sen aktiivinen jäsen.

 Haluamme lisäksi, että 4H tavoittaa
laadukkaalla toiminnallaan yhä useampia lapsia ja nuoria, jotka sitoutuvat järjestöön myös jäsenyyden kautta.

Vuosien 2020 - 2022 aikana olemme aktiivisesti kehittäneet ja pilotoineet uusia tuotteita ja toimintamalleja.
Pilotoinnit ovat osoittaneet, että uusille avauksille on selkeä tarve ja niissä on mahdollisuus
menestyä. Käynnistyvän strategiakauden aikana tavoitteena on laajentaa kehitettyjen tuotteiden ja
toimintamallien käyttöönottoa koskemaan koko järjestön toimintaa.

Edelliselle strategiakaudelle tehty perusteellinen valmistelutyö on luonut selkeän pohjan 4H-järjestön
uudelle suunnalle. Työtä uusien avausten parissa on tärkeää jatkaa. Olemme päivittäneet strategiamme
vastaamaan muuttuneita olosuhteita yhdessä lasten ja nuorten, toimi- ja luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten
ja sidosryhmien kanssa.

4H-nuorisotyötä tehdään toiminnallisesti ja taloudellisesti poikkeuksellisen epävarmoissa olosuhteissa.
Nuorten hyvinvointi on koronapandemian vaikutuksesta kohdannut uudenlaisia haasteita. 
Järjestöjen asema ja rooli yhteiskunnassa on suurten muutosten kohteena. 

Harrastamisen Suomen malli uudistaa
harrastamisen käytäntöjä valtakunnallisesti samalla, kun ikäluokat pienenevät ja alueelliset erot kasvavat.
Ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset läpäisevät koko yhteiskunnan,
vastuullisuus korostuu kaikilla elämän eri osa-alueilla. 

Kestävään elämäntapaan liittyvät tiedot ja taidot korostuvat. 
Työelämä on murroksessa, jonka suuntaa voi vain arvailla. 
Järjestönä meidän on aidosti syytä miettiä omaa rooliamme näiden kysymysten äärellä.

Toivomme, että tämä strategia antaa positiivisen suunnan ja merkityksen kaikille 4H-toimijoille roolista tai tehtävästä riippumatta.  
Jokaisen on hyvä pohtia omalta osaltaan sekä visiota että asetettuja tavoitteita.
Mitä ne merkitsevät juuri minulle? 
Nämä vastaukset ja niihin liittyvät valinnat ovat ratkaisevassa
roolissa, kun rakennamme tulevaisuuden 4H:ta.